Salgs- og leveringsbetingelser

 

 1. Ikrafttrædelse, anvendelse og gyldighed
 • Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder ved køb på Tæppeshoppens webshop www.tæppeshop.dk, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

 

 1. Gratis levering
 • Tæppeshoppen yder gratis levering ved ordrer på mere end kr. 3.500,00.
 • Køb inkl. moms under kr. 3.500,00 udløser en fragt på kr. inkl. Moms 185,00.

 

 1. Leveringsbetingelser
 • Leveringstiden er normalt ca. 3 uger fra bestilling med betalingskort på webshoppen.
 • Tæpperne leveres direkte til din bopæl fra JAB Tæpper i Tyskland. Desværre kan der ikke tilbydes Track & Trace.
 • Kunden monterer selv tæppet.
 • Du vil ved bestilling blive bedt om at svare på følgende spørgsmål.


 

 • Angiv venligst hvor tæppet må stilles hvis ikke nogen er hjemme. Levering vil ske uden kvittering.
  • Må stilles under halvtag
  • I carport
  • Ved hoveddør
  • Andet:

 

Vigtigt! I visse tilfælde, hvor transportøren ikke kan komme frem på grund af vejens beskaffenhed, eller ikke kan vende med det anvendte køretøj, så skal bestilleren selv sørge for den videre transport fra det nærmeste sted, hvor transportøren kan læsse varerne af eller fra den nærmeste terminal. Er du i tvivl om dette, så kontakt venligst Tæppeshoppens kundeservice for flere oplysninger, inden du bestiller.

 

 • Uanset om du er hjemme, vil de leverede varer blive placeret det sted, som du har angivet i overensstemmelse med pkt. 3. Transportøren tager ikke varerne med sig igen, hvis ikke du er hjemme. Tæppeshop og transportøren er uden ansvar for varernes bortkomst eller beskadigelse efter levering, uanset om du ved levering er hjemme eller ej.

 

 1. Ændring af leveringsadresse
 • Når din pakke er blevet sendt, kan leveringsadressen ikke ændres.  

 1. Tæppeprøver
 • Vi tilbyder naturligvis vore kunder tæppeprøver mod betaling. Se priser på webshop. Tæppeprøverne kan ikke returneres eller krediteres. Tæppeprøver leveres indenfor ca. 1 uge.  

 1. Fortrydelsesret
 • For varer købt på Tæppeshops webshop gælder fortrydelsesretten efter Forbrugeraftaleloven.
 • Fortrydelsesretten gælder ikke for specialfremstillede varer, som er fremstillet efter dine specifikationer og mål eller har fået et tydeligt personligt præg efter din specifikke anmodning. Enhver vare bestilt hos Tæppeshoppen er specialfremstillet, og er således tilpasses dine specifikationer, mål og farvevalg.

 

 1. Betaling
 • Tæppeshop tilbyder betaling med alle gængse betalingskort. Samme dag som varen sendes fra vores tyske tæppeproducent, tillader vi os at hæve beløbet på dit betalingskort. Fakturaen sendes herefter til dig.
 • Hvis ikke det er muligt at hæve beløbet fra dit betalingskort, har Tæppeshoppen ret til uden forudgående varsel at tilbageholde leverancen, indtil betaling har fundet sted.
 • Du er ikke berettiget til at tilbageholde dele af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, som ikke er omfattet af den samme aftale.

 

 1. Priser
 • Alle Tæppeshoppens priser er dagspriser og angives i danske kroner og er inklusive moms og er, medmindre andet er aftalt, eksklusiv montering af nogen art.
 • Forskellige rabatter, kampagner og andre særlige prisaftaler m.v. kan ikke kombineres.
 • Der tages forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris og korrekturfejl.

 

 1. Reklamation
 • Skulle det mod forventning være en produktionsfejl eller transportskade på det fremsendte tæppe eller en fragtskade, bedes du venligst kontakte Tæppeshop via e-mail, så kan vi hjælpe dig.
 • Du er forpligtet til straks ved modtagelsen at foretage en modtagekontrol af hele leverancen.     
 • Hvis du vil reklamere over mangler, skal dette ske uden ugrundet ophold efter at manglen er opdaget. Du kan dog aldrig reklamere, når der er forløbet mere end 2 år efter levering. Efter udløbet af 2 års-fristen kan du derfor ikke rejse krav over for Tæppeshoppen i anledning af mangler af nogen art.
 • Tæppeshoppens mangelansvar omfatter ikke forhold, der skyldes slitage, overlast, forkert betjening eller montering, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke du er ansvarlig.
 • Tæppeshoppen foretager snarest muligt afhjælpning, i form af enten ombytning eller reparation af mangler, som Tæppeshoppen er ansvarlig for. Du kan ikke kræve omlevering eller afhjælpning, hvis gennemførelse heraf ikke er muligt eller vil påføre Tæppeshoppen uforholdsmæssige omkostninger. I dette tilfælde kan du få et passende afslag i købesummen.

 

 1. Transportskader
 • Alle transportskader skal anmeldes til os inden for en uge efter modtagelse af tæppet.
 1. Hvis pakken er beskadiget ved leveringen, skal du åbne den og tjekke, om alt er intakt. Hvis pakken er beskadiget, skal dette meddeles direkte til transportøren.
 2. Tag billeder af emballagen og det omtalte produkt (gem emballagen).
 3. E-mail disse billeder til os plus supplerende oplysninger, så vi kan hjælpe dig på vej.

 

 1. Produktbilleder og tæppeprøver
 • Farvenuancerne på produktbillederne kan adskille sig en smule fra de virkelige produkter.
 • Vi beder dig være opmærksom på, at de enkelte tæppeprøver kan variere en smule i farven i forhold til det rigtige tæppe. Der vil næsten altid være disse små farveforskelle mellem tæppeprøver og de store tæpperuller.
 • Tæppeshoppen er uden ansvar for mindre farveforskelle som nævnt i pkt. 1 og 11.2. Købet kan ikke hæves på baggrund af sådanne mindre farveforskelle.

 

 1. Ansvarsbegrænsning og produktansvar
 • Tæppeshoppen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. I intet tilfælde, herunder i tilfælde af Tæppeshoppens forsinkelse og mangler ved det leverede, er Tæppeshoppen ansvarlig for dit driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af dine retsforhold over for tredjemand. Tæppeshoppens samlede ansvar over for dig for tingskader kan under ingen omstændigheder overstige et beløb, svarende til det beløb, du har betalt til Tæppeshoppen for leverancen.
 • For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Tæppeshoppen er ikke ansvarlig for skader på erhvervsmæssigt benyttede genstande, som skyldes en defekt ved det af Tæppeshoppen leverede.
 • Løse tæpper med kantsyning (kvadratisk & rektangulære) er der tolerance på +/- 3%
 • Løst rundt tæppe med kantsyning, løse ellipseformet tæpper og special tilpassede er tolerancen på +/- 1%

 

 1. Force majeure
 • Tæppeshoppen er ikke erstatningsansvarlig for forhold, der opstår uden Tæppeshoppens skyld, og som ligger uden for Tæppeshoppens kontrol, og som Tæppeshoppen ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, herunder, men ikke begrænset til, krig, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, usædvanlige naturbegivenheder, eksempelvis stormflod og omfattende oversvømmelse samt storm, udbredt arbejdskonflikt, brand, hærværk, epidemier og pandemier eller lignende forhold, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse eller leverancens transport til leveringsstedet. Udsættes leveringen på baggrund af sådanne forhold, sker dette uden ansvar for Tæppeshoppen, så længe den pågældende hindring består. Tæppeshoppen forbeholder sig ret til ved leverandørsvigt, eller i tilfælde af omstændigheder, der ikke er forbigående, og som er beskrevet ovenfor, ansvarsfrit at annullere ordren.

 

 • Det påhviler Tæppeshoppen uden ugrundet ophold skriftligt at underrette dig, såfremt der indtræffer omstændigheder som nævnt i punkt 1.

 

 1. Person- og anti-spampolitik

 

 • Vi videregiver ingen personoplysninger til en tredjepart.
 • Vi bidrager ikke til at udsende såkaldte spammails.
 • Som kunde kan du modtage e-mails om din bestilling, betaling eller anden kommunikation, du har indledt med os, samt information, nyhedsbreve eller tilbud om vores kundeforhold.
 • Se vores politik om personlige data for at få yderligere oplysninger her
 • Ved indgåelse af aftale med os og vedtagelse af nærværende betingelser, erklærer du at have læst og forstået vores privatlivspolitik.

 

 1. Cookies
 • Vi bruger cookies for at gøre din siteoplevelse så god som mulig. Yderligere oplysninger om cookies 

 

 1. Tvister og meddelelser
 • Eventuelle tvister mellem parterne afgøres af de almindelige domstole efter dansk ret. Værneting er Tæppeshoppens hjemsted, alternativt Forbrugerens hjemting.
 • Meddelelser mellem parterne kan gyldigt gives pr. e-mail (som anført i ordrebekræftelsen).